Košík0,00 € - položiek: (0)
Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup

Vernostný program GOLF CENTRUM

Podmienky členstva:
Vernostnú kartu GOLF CENTRUM môžete získať, ak v predajni GOLF CENTRUM zakúpite tovar v minimálnej hodnote 330Eur. Tovar nemusíte zakúpiť naraz. Odkladajte si pokladničné bloky z jednotlivých nákupov a po dosiahnutí limitu 330Eur pošlite ich kópie spolu s vyplneným formulárom tejto prihlášky poštou na doleuvedenú adresu, alebo priamo prineste do predajne GOLF CENTRUM. Vernostnú kartu Vám pošleme poštou, alebo odovzdáme priamo v predajni a následne môžte začať využívať zľavu 10% na každý ďalší nákup tovaru v predajni GOLF CENTRUM. Zľava sa nedá uplatniť spätne na už zakúpený tovar. Pri uplatňovaní zľavy je vždy potrebné predložiť svoju zákaznícku kartu. Zľava sa nedá uplatniť na akciový tovar.

Svoje prihlášky do programu a žiadosti ohľadne Osobných údajov zasielajte na:

GOLF CENTRUM s.r.o., Vienna Gate Galéria, Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava-Petržalka
Email: golfcentrum@golfcentrum.sk

Adresa predajne:
GOLF CENTRUM s.r.o.
Vienna Gate Galéria, Kopčianska 8-10
851 01 Bratislava-Petržalka
Tel. 02/32602401
Mob. 0918-328980
www.golfcentrum.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program GOLF CENTRUM


1. Zákaznícka vernostná karta GOLF CENTRUM (ďalej v texte ZK GC) je bezplatná zákaznícka karta, ktorú vlastní, vydáva a spravuje spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, so sídlom Rovná 11, 92601 Sereď, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14652/T.

2. Hodnoty zákazníckych výhod môžu byť zo strany GOLF CENTRUM jednostranne menené, obzvlášť potom, ak
ide o zmeny drobné a opodstatnené, súvisiace so zmenami slovenského maloobchodného trhu, finančného trhu a zmenami spotrebiteľského indexu. Zľava alebo bonus, ktorý držiteľ ZK GC nazbiera, mu bude vystavený formou poukážky/zľavy na ďalší nákup priamo v predajni alebo eshope, pokiaľ posledným realizovaným nákupom získa naň nárok. Zľava alebo bonus nemôže byť uplatnená na nákup zľavneného a akciového tovaru a nedá sa kombinovať s inými akciami a zľavami. Z prípadnej bonusovej poukážky sa nevydáva, ani nemôže byť zamenená za hotovosť.

3. ZK GC (môže byť nahradená identifikáciou zákazníka podľa mena a priezviska) musí byť vždy predložená pri každej platbe v kamennej predajni ešte pred začatím pokladničnej operácie, alebo jej číslo zadané pred ukončením objednávky tovaru na eshope.

4. Zmluvný vzťah môže byť kedykoľvek zo strany GOLF CENTRUM, s.r.o. vypovedaný s jednomesačnou výpovednou lehotou. Zo závažných dôvodov ako napr. zneužitie ZK GC, zrušenie Vernostného programu GOLF CENTRUM, nahlásenie straty ZK GC jej držiteľom, alebo ak držiteľovi ZK GC nie je možné doručiť poštovú zásielku, je spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. oprávnená od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť, pričom tento sa ruší od momentu odstúpenia. Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. je tiež oprávnená ZK GC okamžite zablokovať a znemožniť jej ďalšie používanie. Pri ukončení zmluvného vzťahu zanikajú nároky žiadateľa vzniknuté do jeho ukončenia, ak nebudú uplatnené do dvoch mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu.

5. Zmeny mena, adresy a ďalších údajov uvedených v žiadosti o vystavenie ZK GC musia byť GOLF CENTRUM, s.r.o. žiadateľom čo najskôr oznámené na adrese GOLF CENTRUM, s.r.o., Vernostný program GOLF CENTRUM, Pajštúnska cesta 1, 851 02 Bratislava, alebo e-mailom na adrese lubica@golfcentrum.sk.

6. Držiteľ ZK GC je po ukončení zmluvného vzťahu povinný kartu (karty) spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. vrátiť, alebo zničiť. Všetky druhy ZK GC zostávajú majetkom spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o.. ZK GC je prenosná a nároky z nej vyplývajúce môže jej držiteľ prevádzať na tretiu osobu. Pri každej platbe alebo uplatňovaní bonusu však musí táto osoba predložiť platnú ZK GC.

7. Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom oznámenie o zmene a aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok bude uverejnené a dostupné na web stránke spoločnosti www.golfcentrum.sk, prípadne
v kamennej predajni GOLF CENTRUM.

8. Osobné údaje žiadateľa budú s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov elektronicky spracované na vlastné marketingové účely spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. kvôli informácii, ponuke alebo dodávke tovaru a služieb a pre iné marketingové účely. GOLF CENTRUM, s.r.o. môže zdieľať Osobné údaje len s vybranými tretími stranami za účelom poskytnutia, alebo ponúknutia svojich výrobkov alebo služieb alebo výrobkov alebo služieb s nimi súvisiacich. GOLF CENTRUM, s.r.o. bude spracovávať Osobné údaje s podmienkami uvedenými vyššie a v súlade so všetkými platnými zákonmi.a môžu byť pre potreby vystavenia, zaslania a používania ZK GC, hlavne za účelom zaslania ZK GC a korešpondencie súvisiacej s výhodami a používaním ZK GC odovzdané na spracovanie tretej osobe.
9. Žiadateľ o vydanie ZK GC výslovne súhlasí so zasielaním ponúk spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o., ako aj výhod spojených so zákazníckou kartou GC na e-mailovú adresu, mobilné číslo, prípadne poštovú adresu oznámenú v Prihláške spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o..
Hore