Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Prihlásiť sa

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program GOLF CENTRUM

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program GOLF CENTRUM


1.    Zákaznícka vernostná karta GOLF CENTRUM (ďalej v texte ZK GC) je bezplatná zákaznícka karta, ktorú vlastní, vydáva a spravuje spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, so sídlom Pajštúnska1, 851 02 Bratislava.

2.    Hodnoty zákazníckych výhod môžu byť zo strany GOLF CENTRUM jednostranne menené, obzvlášť potom, ak ide o zmeny drobné a opodstatnené, súvisiace so zmenami slovenského maloobchodného trhu, finančného trhu a zmenami spotrebiteľského indexu. Zľava alebo bonus, ktorý držiteľ ZK GC nazbiera, mu bude vystavený formou poukážky/zľavy na ďalší nákup priamo v predajni alebo eshope, pokiaľ posledným realizovaným nákupom získa naň nárok. Zľava alebo bonus nemôže byť uplatnená na nákup zľavneného a akciového tovaru a nedá sa kombinovať s inými akciami a zľavami. Z prípadnej bonusovej poukážky sa nevydáva, ani nemôže byť zamenená za hotovosť.
3.    ZK GC (môže byť nahradená identifikáciou zákazníka podľa mena a priezviska) musí byť vždy predložená pri každej platbe v kamennej predajni ešte pred začatím pokladničnej operácie, alebo jej číslo zadané pred ukončením objednávky tovaru na eshope. 
4.    Zmluvný vzťah môže byť kedykoľvek zo strany GOLF CENTRUM, s.r.o. vypovedaný s jednomesačnou výpovednou lehotou. Zo závažných dôvodov ako napr. zneužitie ZK GC, zrušenie Vernostného programu GOLF CENTRUM, nahlásenie straty ZK GC jej držiteľom, alebo ak držiteľovi ZK GC nie je možné doručiť poštovú zásielku, je spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. oprávnená od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť, pričom tento sa ruší od momentu odstúpenia. Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. je tiež oprávnená ZK GC okamžite zablokovať a znemožniť jej ďalšie používanie. Pri ukončení zmluvného vzťahu zanikajú nároky žiadateľa vzniknuté do jeho ukončenia, ak nebudú uplatnené do dvoch mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu.
5.    Zmeny mena, adresy a ďalších údajov uvedených v žiadosti o vystavenie ZK GC musia byť GOLF CENTRUM, s.r.o. žiadateľom čo najskôr oznámené na adrese GOLF CENTRUM, s.r.o., Vernostný program GOLF CENTRUM, Pajštúnska cesta 1, 851 02 Bratislava, alebo e-mailom na adrese lubica@golfcentrum.sk.
6.    Držiteľ ZK GC je po ukončení zmluvného vzťahu povinný kartu (karty) spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. vrátiť, alebo zničiť. Všetky druhy ZK GC zostávajú majetkom spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o.. ZK GC je prenosná a nároky z nej vyplývajúce môže jej držiteľ prevádzať na tretiu osobu. Pri každej platbe alebo uplatňovaní bonusu však musí táto osoba predložiť platnú ZK GC.
7.    Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom oznámenie o zmene a aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok bude uverejnené a dostupné na web stránke spoločnosti www.golfcentrum.sk, prípadne v kamennej predajni GOLF CENTRUM.

8.    Osobné údaje žiadateľa budú v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov elektronicky spracované na vlastné marketingové účely spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. kvôli informácii, ponuke alebo dodávke tovaru a služieb a pre iné marketingové účely. GOLF CENTRUM, s.r.o. môže zdieľať Osobné údaje len s vybranými tretími stranami za účelom poskytnutia, alebo ponúknutia svojich výrobkov alebo služieb alebo výrobkov alebo služieb s nimi súvisiacich. GOLF CENTRUM, s.r.o. bude spracovávať Osobné údaje s podmienkami uvedenými vyššie a v súlade so všetkými platnými zákonmi.a môžu byť pre potreby vystavenia, zaslania a používania ZK GC, hlavne za účelom zaslania ZK GC a korešpondencie súvisiacej s výhodami a používaním ZK GC odovzdané na spracovanie tretej osobe.
9.    Žiadateľ o vydanie ZK GC výslovne súhlasí so zasielaním ponúk spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o., ako aj výhod spojených so zákazníckou kartou GC na e-mailovú adresu, mobilné číslo, prípadne poštovú adresu oznámenú v Prihláške spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o..
 

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program GOLF CENTRUM

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program GOLF CENTRUM

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program GOLF CENTRUM


1.    Zákaznícka vernostná karta GOLF CENTRUM (ďalej v texte ZK GC) je bezplatná zákaznícka karta, ktorú vlastní, vydáva a spravuje spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, so sídlom Pajštúnska1, 851 02 Bratislava.

2.    Hodnoty zákazníckych výhod môžu byť zo strany GOLF CENTRUM jednostranne menené, obzvlášť potom, ak ide o zmeny drobné a opodstatnené, súvisiace so zmenami slovenského maloobchodného trhu, finančného trhu a zmenami spotrebiteľského indexu. Zľava alebo bonus, ktorý držiteľ ZK GC nazbiera, mu bude vystavený formou poukážky/zľavy na ďalší nákup priamo v predajni alebo eshope, pokiaľ posledným realizovaným nákupom získa naň nárok. Zľava alebo bonus nemôže byť uplatnená na nákup zľavneného a akciového tovaru a nedá sa kombinovať s inými akciami a zľavami. Z prípadnej bonusovej poukážky sa nevydáva, ani nemôže byť zamenená za hotovosť.
3.    ZK GC (môže byť nahradená identifikáciou zákazníka podľa mena a priezviska) musí byť vždy predložená pri každej platbe v kamennej predajni ešte pred začatím pokladničnej operácie, alebo jej číslo zadané pred ukončením objednávky tovaru na eshope. 
4.    Zmluvný vzťah môže byť kedykoľvek zo strany GOLF CENTRUM, s.r.o. vypovedaný s jednomesačnou výpovednou lehotou. Zo závažných dôvodov ako napr. zneužitie ZK GC, zrušenie Vernostného programu GOLF CENTRUM, nahlásenie straty ZK GC jej držiteľom, alebo ak držiteľovi ZK GC nie je možné doručiť poštovú zásielku, je spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. oprávnená od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť, pričom tento sa ruší od momentu odstúpenia. Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. je tiež oprávnená ZK GC okamžite zablokovať a znemožniť jej ďalšie používanie. Pri ukončení zmluvného vzťahu zanikajú nároky žiadateľa vzniknuté do jeho ukončenia, ak nebudú uplatnené do dvoch mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu.
5.    Zmeny mena, adresy a ďalších údajov uvedených v žiadosti o vystavenie ZK GC musia byť GOLF CENTRUM, s.r.o. žiadateľom čo najskôr oznámené na adrese GOLF CENTRUM, s.r.o., Vernostný program GOLF CENTRUM, Pajštúnska cesta 1, 851 02 Bratislava, alebo e-mailom na adrese lubica@golfcentrum.sk.
6.    Držiteľ ZK GC je po ukončení zmluvného vzťahu povinný kartu (karty) spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. vrátiť, alebo zničiť. Všetky druhy ZK GC zostávajú majetkom spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o.. ZK GC je prenosná a nároky z nej vyplývajúce môže jej držiteľ prevádzať na tretiu osobu. Pri každej platbe alebo uplatňovaní bonusu však musí táto osoba predložiť platnú ZK GC.
7.    Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom oznámenie o zmene a aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok bude uverejnené a dostupné na web stránke spoločnosti www.golfcentrum.sk, prípadne v kamennej predajni GOLF CENTRUM.

8.    Osobné údaje žiadateľa budú v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov elektronicky spracované na vlastné marketingové účely spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. kvôli informácii, ponuke alebo dodávke tovaru a služieb a pre iné marketingové účely. GOLF CENTRUM, s.r.o. môže zdieľať Osobné údaje len s vybranými tretími stranami za účelom poskytnutia, alebo ponúknutia svojich výrobkov alebo služieb alebo výrobkov alebo služieb s nimi súvisiacich. GOLF CENTRUM, s.r.o. bude spracovávať Osobné údaje s podmienkami uvedenými vyššie a v súlade so všetkými platnými zákonmi.a môžu byť pre potreby vystavenia, zaslania a používania ZK GC, hlavne za účelom zaslania ZK GC a korešpondencie súvisiacej s výhodami a používaním ZK GC odovzdané na spracovanie tretej osobe.
9.    Žiadateľ o vydanie ZK GC výslovne súhlasí so zasielaním ponúk spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o., ako aj výhod spojených so zákazníckou kartou GC na e-mailovú adresu, mobilné číslo, prípadne poštovú adresu oznámenú v Prihláške spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o..
 

Ako si uplatniť svoju zákaznícku zľavu aj na eshope