Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Prihlásiť sa

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky golfcentrum.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len VOP) sú vydávané spoločnosťou GOLF CENTRUM, s.r.o. pre predajný kanál Eshop a upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom Eshop-u umiestneného na internetovej stránke www.golfcentrum.sk.

Identifikácia predávajúceho

GOLF CENTRUM s.r.o.
Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 167013/B
Emailová adresa: eshop@golfcentrum.sk
Telefónne číslo: 02-32602401

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
tel. č. 02/ 602 57 212
http://www.svssr.sk/

Článok I. - Definície pojmov

Pojmy definované v článku 1 majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

1.1. Eshop golfcentrum.sk je priestor na internete, v ktorom predávajúci ponúka na predaj tovar alebo poskytuje služby, a predstavuje súbor internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na doméne www.golfcentrum.sk (ďalej len „Eshop GC“).

1.2. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez Eshop GC a uzavrieť s GOLF CENTRUM, s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez Eshop GC, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez Eshop GC a odoslala záväznú elektronickú objednávku a doručila ju spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o.. Za objednávateľa, právnickú osobu, koná jej štatutárny orgán alebo iný poverený zástupca.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený.
Kupujúcim sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, alebo hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
Spotrebiteľom sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie, alebo taká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.

1.3. Predávajúcim sa v tomto texte rozumie obchodná spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 167013/BT, s ktorou bude objednávateľ, kupujúci alebo spotrebiteľ uzatvárať kúpnu zmluvu na diaľku (ďalej len „spoločnosť GOLF CENTRUM“, alebo „GOLF CENTRUM“).

1.4. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa/kupujúceho/spotrebiteľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru , cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, prípadne ďalšie podmienky.

1.5. Obchodnými podmienkami sú tieto zmluvné dojednania, ktorými sa upravujú určité osobitosti pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku medzi kupujúcim, resp. spotrebiteľom a predávajúcim.

1.6. Tovarom sa rozumejú výrobky ako predmety kúpy a predaja, ktoré sú ponúkané v Eshop-e GC dodávateľom na predaj. Tovarom sú najmä športová obuv, športové oblečenie a športové doplnky a potreby.

1.7. Službou sa v tomto texte rozumie činnosť alebo výkon, ktorý je kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi ponúkaný odplatne alebo bezodplatne zo strany predávajúceho.

1.8. Aktuálna ponuka tovaru alebo služieb je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.golfcentrum.sk , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, veľkosť, farba, atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.golfcentrum.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

1.9. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o objednávateľovi/spotrebiteľovi alebo kupujúcom resp. oprávnenej osobe, vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu objednávateľa. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania Eshop-u GC, avšak môžu sa s ňou spájať určité výhody. Vytvorením osobného účtu v Eshop-e GC prostredníctvom registrácie získate možnosť prechádzať platobným procesom rýchlejšie, spravovať dodacie adresy, prezerať a sledovať svoje objednávky a iné (bonusy, zľavy, pravidelné informovanie o zľavách, akciách a novinkách a pod.).

1.10. Hosťom je objednávateľ, ktorý sa rozhodne neregistrovať na Eshop-e GC, ale iba poskytne nevyhnutné údaj o objednávateľovi/spotrebiteľovi, kupujúcom resp. oprávnenej osobe, vrátane osobných údajov, potrebné pre spracovanie a doručenie objednaného tovaru. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú realizáciu objednávky.

Článok II. - Všeobecné informácie

2.1. Nakupovať tovar prostredníctvom Eshop-u GC môže objednávateľ, kupujúci, spotrebiteľ resp. oprávnená osoba len po zaregistrovaní na internetovej stránke www.golfcentrum.sk, alebo zadaní svojich údajov k vybaveniu objednávky ako hosť (údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre vybavenie objednávky prostredníctvom Eshop-u GC) a dodržaní týchto obchodných podmienok, ktoré sa objednaním tovaru objednávateľom, kupujúcim, spotrebiteľom resp. oprávnenou osobou stávajú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou.

2.2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, nebude uložená u predávajúceho a kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi nebude dostupná.

2.3. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi žiadnu cenu za použitie prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku.
 

Článok III. - Informácie o procese objednávania

3.1. Kupujúci je oprávnený objednať si akýkoľvek tovar v Eshop-e GC, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“ cez Objednávkový formulár.

3.2. Pre uzatvorenie zmluvy je potrebná registrácia kupujúceho v systéme Eshop GC, alebo zadanie povinných údajov k vybaveniu objednávky ako hosť. Podrobné informácie a presný postup registrácie nájde kupujúci v sekcii „Prihlásiť“.

3.3. Po registrácii zákazníka sú všetky jeho údaje uchované v systéme Eshop GC zabezpečené proti zneužitiu. Po opätovnom prihlásení má zákazník kedykoľvek možnosť aktualizovať, alebo opraviť svoje údaje v sekcii „Môj účet“.

3.4. Zľavnený tovar bude viditeľne označený. V prípade bonusov sú pravidlá pre ich uplatnenie podrobne uvedené pri produkte, resp. pri popise akcie a číslo zľavového kupónu musí byť zadané k tovaru ešte pred potvrdením objednávky, prípadne do políčka Poznámka.

3.5. Daňový doklad, resp. doklad o kúpe tovaru prípadne aj záručný list a pokyny pre údržbu tovaru budú priložené v originálnom balení tovaru a doručené najneskôr spolu s tovarom. Pokyny pre údržbu tovaru sú uvedené aj na Eshope GC v časti „Ošetrovanie“.

3.6. Kupujúci bude informovaný priebežne o stave jeho objednávky emailom, ktorý zadal pri registrácii.

Článok IV. – Potvrdenie objednávky objednávateľom a uzatváranie kúpnych zmlúv

4.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka objednávateľa podľa článku 3. VOP a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti GOLF CENTRUM, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom zaslania potvrdenia objednávky, resp. potvrdenia o expedícii tovaru zo strany spoločnosti GOLF CENTRUM formou e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v elektronickej objednávke.

4.2. Návrhom na uzavretie zmluvy (objednávkou) je elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 1.4.. VOP adresovaná spoločnosti GOLF CENTRUM. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.golfcentrum.sk a jeho odoslaním cez Eshop GC. Následne objednávateľ obdrží na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári potvrdenie obdržania objednávky cez Eshop GC, ktoré nie je ešte záväzné a neznamená prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.3. Objednávka obsahuje tiež:
a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami,
b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c. udelenie súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti GOLF CENTRUM,
d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

4.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
a. odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany GOLF CENTRUM,
b. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu,

4.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti GOLF CENTRUM spísané vo forme e-mailovej správy adresované objednávateľovi, v ktorom spoločnosť GOLF CENTRUM potvrdzuje formou potvrdenia prijatej objednávky resp. potvrdenia o expedícii, že návrh objednávateľa na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti GOLF CENTRUM nemajú za následok prijatie návrhu. Potvrdenie objednávky resp. potvrdenie o expedícii tovaru obsahuje:
a) identifikáciu dodávateľa,
b) identifikáciu spotrebiteľa,
c) jedinečné identifikačné číslo objednávky a zásielky,
d) názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,
e) spôsob dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral,
f) cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu) a ďalších účtovaných poplatkov,
g) celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí,
h) informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave alebo k odoslaniu.

4.6. Objednávateľ nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť GOLF CENTRUM je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky bez uvedenia dôvodu /nečinnosťou, t.j. ak nereaguje na objednávku do 7 dní odo dňa jej doručenia.

4.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok GOLF CENTRUM dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

4.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a spoločnosti GOLF CENTRUM. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť GOLF CENTRUM povinná prijať.

4.9. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne emailom na adrese eshop@golfcentrum.sk v prípade, ak kúpna cena tovaru ešte nebola uhradená.

4.10. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne emailom na adrese eshop@golfcentrum.sk aj keď už bola kupujúcim kúpna cena tovaru uhradená, avšak ešte pred obdržaním potvrdenia o expedícii tovaru, prípadne dodaním tovaru prepravnou spoločnosťou. V takomto prípade má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s prepravou, manipuláciou a vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej spoločnosti.

4.11. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 

Článok V. – Kúpna cena a Platobné podmienky

5.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke tovaru na Eshop-e GC, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktorá je zasielaná objednávateľovi elektronicky. Kúpna cena vždy zahŕňa aj DPH a je uvedená v mene Euro.

5.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu GOLF CENTRUM do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované osobitne podľa jeho výberu spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

5.3. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti GOLF CENTRUM, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorými je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
a. platba platobnou kartou pred dodaním tovaru na účet spoločnosti GOLF CENTRUM
b. platba prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, ePlatby VÚB, alebo inou aktuálne dostupnou formou internetbankingu) na účet spoločnosti GOLF CENTRUM
c. dobierka - platba v hotovosti kuriérovi („na dobierku“) pri prevzatí tovaru
d. Platba prevodom pred dodaním tovaru na účet spoločnosti GOLF CENTRUM
e. Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere

5.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti GOLF CENTRUM.
 

Článok VI. – Preprava a dodanie tovaru

6.1. Tovar ponúkaný cez Eshop GC je aktuálne skladom. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje po zaslaní potvrdenia objednávky dodať ho najneskôr do 15 pracovných dní.

6.2. Objednaný tovar je doručovaný štandardnou kuriérskou spoločnosťou.

6.3. Miestom dodanie je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť GOLF CENTRUM ju ako miesto dodania potvrdila.

6.4. Prepravná spoločnosť, uvedená v bode 6.2. tohto článku, deklaruje dodanie tovaru kupujúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru od predávajúceho (expedícia tovaru spoločnosťou GOLF CENTRUM), ak boli údaje pre doručenie tovaru zadané kupujúcim kompletné a správne. V prípade, že kupujúci neuvedie kompletnú adresu alebo telefonický kontakt, prepravná spoločnosť negarantuje doručenie zásielky (resp. vykonanie prvého pokusu o doručenie) nasledujúci pracovný deň. Prepravná spoločnosť si vyhradzuje právo uskutočniť pokus o doručenie zásielky adresovanej fyzickej osobe až po telefonickom kontakte s príjemcom.

6.5. V cene poštovného sú zahrnuté maximálne tri pokusy o doručenie. Ak prepravná spoločnosť nedokáže doručiť zásielku ani na tretí pokus z dôvodov na strane kupujúceho, zásielka bude vrátená predávajúcemu a predávajúcemu tak vzniká nárok na náhradu nákladov, spojených s vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej spoločnosti. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

6.6. Záväzok spoločnosti GOLF CENTRUM dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru objednávateľovi alebo oprávnenej osobe podľa bodu 1.2. VOP v mieste dodania. Objednávateľ alebo oprávnená osoba spolu s tovarom prevezme aj účtovný doklad, ak sa zmluvné strany písomne vopred nedohodnú inak. Účtovný doklad prevzatý objednávateľom alebo oprávnenou osobou môže slúžiť zároveň ako záručný list. Dodanie a prevzatie tovaru je objednávateľ (alebo oprávnená osoba) povinný písomne potvrdiť dopravcovi na príslušnom doklade.

6.7. Záväzok spoločnosti GOLF CENTRUM dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť GOLF CENTRUM bola pripravená odovzdať tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti objednávateľovi alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie tovaru a objednávateľ alebo oprávnená osoba si tovar neprevzali z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti GOLF CENTRUM.

6.8. V prípade, ak si objednávateľ alebo oprávnená osoba tovar neprevezme a následne tovar bude vrátený spoločnosti GOLF CENTRUM, je spoločnosť GOLF CENTRUM oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 

Článok VII. – Zodpovednosť za vady

7.1. Spoločnosť GOLF CENTRUM zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.

7.2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho tak, že reklamovaný tovar zašle na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady, ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý. Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka
Ak je reklamovaný tovar posielaný poštou, resp. iným prepravcom, do balíka je Kupujúci povinný vložiť kópiu daňového dokladu o kúpe reklamovaného tovaru prípadne záručný list (najmä u obuvi), kópiu dokladu o doručení od prepravnej služby a kompletne vyplnený „Reklamačný formulár“, ktorý je prístupný na Eshope GC v časti „Reklamácie tovaru“. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na reklamáciu, nepreberie.

7.3. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť týchto VOP.

7.4. GOLF CENTRUM nezodpovedá za nemožnosť realizácie dodania tovaru spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v elektronickom objednávkovom formulári.
 

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Eshop-u GC aj bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti GOLF CENTRUM. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Spotrebiteľ je povinný adresovať odstúpenie od zmluvy písomne prostredníctvom formuláru "Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy", ktorý je dostupný na www.golfcentrum.sk v časti „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, emailom na adresu eshop@golfcentrum.sk alebo poštou na určenú adresu:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Eshop GOLF CENTRUM
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka


8.2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak spotrebiteľ takto odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť tovar na vlastné náklady na určenú adresu uvedenú v bode 8.1. tohto článku najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, v originálnom balení, s pôvodnými visačkami, nepoužívaný, bez zápachu a vcelku. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim, resp. spotrebiteľom na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na vrátenie, nepreberie.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar, pokiaľ bol zaslaný kupujúcim v súlade s podmienkami podľa bodu 8.2. tohto článku a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu za vrátený tovar do 14 dní od prevzatia tovaru a to na číslo účtu, ktorý kupujúci uviedol vo formulári určenom na vrátenie tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa sa nedotýka nároku spoločnosti GOLF CENTRUM na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale, ani nároku na náhradu nákladov GOLF CENTRUM vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru objednávateľovi.

8.5. Nároky voči objednávateľovi je spoločnosť GOLF CENTRUM oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených objednávateľom a vrátiť mu peňažnú čiastku zníženú o sumu zodpovedajúcu jej finančným nárokom voči objednávateľovi.

8.6. Spoločnosť GOLF CENTRUM je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
b. ak objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti GOLF CENTRUM,
c. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti GOLF CENTRUM, ktoré možno od nej rozumne požadovať, nie je spoločnosť GOLF CENTRUM schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach GOLF CENTRUM inak ho zaobstarať,
d. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť GOLF CENTRUM tovar nakupuje.

8.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v objednávke a spoločnosti GOLF CENTRUM uvedenú v potvrdení prijatia objednávky.
 

Článok IX. - Ochrana osobných údajov kupujúceho

9.1. Predávajúci oznamuje, že za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Podrobnosti sú uverejnené v dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v časti „Zásady ochrany osobných údajov“.
 

Článok X. – Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.5.2019.
10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke www.golfcentrum.sk.
10.3. V prípade prevodu práv a povinnosti spoločnosti GOLF CENTRUM vyplývajúcich z internetového obchodu Eshop GC na inú osobu (fyzickú a/alebo právnickú), prechádzajú všetky práva a povinnosti spoločnosti GOLF CENTRUM na nadobúdateľa vrátane povinností vyplývajúcich z prípadných vád tovaru a taktiež povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov objednávateľov a oprávnených osôb.
10.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky a expedície objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2000 Z.z., pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
10.6. Akékoľvek práva a nároky plynúce z kúpnych zmúv uzatvorených prostredníctvom eshopu www.golfcentrum.sk je možné uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči zákazníkom môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešnia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na golfcentrum@golfcentrum.sk.

GOLF CENTRUM, s.r.o

Kontakty
Doprava a platba
Vrátenie tovaru
Poradňa
Vernostný systém
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky golfcentrum.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len VOP) sú vydávané spoločnosťou GOLF CENTRUM, s.r.o. pre predajný kanál Eshop a upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom Eshop-u umiestneného na internetovej stránke www.golfcentrum.sk.

Identifikácia predávajúceho

GOLF CENTRUM s.r.o.
Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 167013/B
Emailová adresa: eshop@golfcentrum.sk
Telefónne číslo: 02-32602401

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
tel. č. 02/ 602 57 212
http://www.svssr.sk/

Článok I. - Definície pojmov

Pojmy definované v článku 1 majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

1.1. Eshop golfcentrum.sk je priestor na internete, v ktorom predávajúci ponúka na predaj tovar alebo poskytuje služby, a predstavuje súbor internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na doméne www.golfcentrum.sk (ďalej len „Eshop GC“).

1.2. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez Eshop GC a uzavrieť s GOLF CENTRUM, s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez Eshop GC, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez Eshop GC a odoslala záväznú elektronickú objednávku a doručila ju spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o.. Za objednávateľa, právnickú osobu, koná jej štatutárny orgán alebo iný poverený zástupca.
Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený.
Kupujúcim sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, alebo hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
Spotrebiteľom sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie, alebo taká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.

1.3. Predávajúcim sa v tomto texte rozumie obchodná spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO 36258873, so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 167013/BT, s ktorou bude objednávateľ, kupujúci alebo spotrebiteľ uzatvárať kúpnu zmluvu na diaľku (ďalej len „spoločnosť GOLF CENTRUM“, alebo „GOLF CENTRUM“).

1.4. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa/kupujúceho/spotrebiteľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru , cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, prípadne ďalšie podmienky.

1.5. Obchodnými podmienkami sú tieto zmluvné dojednania, ktorými sa upravujú určité osobitosti pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku medzi kupujúcim, resp. spotrebiteľom a predávajúcim.

1.6. Tovarom sa rozumejú výrobky ako predmety kúpy a predaja, ktoré sú ponúkané v Eshop-e GC dodávateľom na predaj. Tovarom sú najmä športová obuv, športové oblečenie a športové doplnky a potreby.

1.7. Službou sa v tomto texte rozumie činnosť alebo výkon, ktorý je kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi ponúkaný odplatne alebo bezodplatne zo strany predávajúceho.

1.8. Aktuálna ponuka tovaru alebo služieb je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.golfcentrum.sk , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, veľkosť, farba, atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.golfcentrum.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

1.9. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o objednávateľovi/spotrebiteľovi alebo kupujúcom resp. oprávnenej osobe, vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu objednávateľa. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania Eshop-u GC, avšak môžu sa s ňou spájať určité výhody. Vytvorením osobného účtu v Eshop-e GC prostredníctvom registrácie získate možnosť prechádzať platobným procesom rýchlejšie, spravovať dodacie adresy, prezerať a sledovať svoje objednávky a iné (bonusy, zľavy, pravidelné informovanie o zľavách, akciách a novinkách a pod.).

1.10. Hosťom je objednávateľ, ktorý sa rozhodne neregistrovať na Eshop-e GC, ale iba poskytne nevyhnutné údaj o objednávateľovi/spotrebiteľovi, kupujúcom resp. oprávnenej osobe, vrátane osobných údajov, potrebné pre spracovanie a doručenie objednaného tovaru. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú realizáciu objednávky.

Článok II. - Všeobecné informácie

2.1. Nakupovať tovar prostredníctvom Eshop-u GC môže objednávateľ, kupujúci, spotrebiteľ resp. oprávnená osoba len po zaregistrovaní na internetovej stránke www.golfcentrum.sk, alebo zadaní svojich údajov k vybaveniu objednávky ako hosť (údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre vybavenie objednávky prostredníctvom Eshop-u GC) a dodržaní týchto obchodných podmienok, ktoré sa objednaním tovaru objednávateľom, kupujúcim, spotrebiteľom resp. oprávnenou osobou stávajú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou.

2.2. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, nebude uložená u predávajúceho a kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi nebude dostupná.

2.3. Predávajúci neúčtuje kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi žiadnu cenu za použitie prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku.
 

Článok III. - Informácie o procese objednávania

3.1. Kupujúci je oprávnený objednať si akýkoľvek tovar v Eshop-e GC, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“ cez Objednávkový formulár.

3.2. Pre uzatvorenie zmluvy je potrebná registrácia kupujúceho v systéme Eshop GC, alebo zadanie povinných údajov k vybaveniu objednávky ako hosť. Podrobné informácie a presný postup registrácie nájde kupujúci v sekcii „Prihlásiť“.

3.3. Po registrácii zákazníka sú všetky jeho údaje uchované v systéme Eshop GC zabezpečené proti zneužitiu. Po opätovnom prihlásení má zákazník kedykoľvek možnosť aktualizovať, alebo opraviť svoje údaje v sekcii „Môj účet“.

3.4. Zľavnený tovar bude viditeľne označený. V prípade bonusov sú pravidlá pre ich uplatnenie podrobne uvedené pri produkte, resp. pri popise akcie a číslo zľavového kupónu musí byť zadané k tovaru ešte pred potvrdením objednávky, prípadne do políčka Poznámka.

3.5. Daňový doklad, resp. doklad o kúpe tovaru prípadne aj záručný list a pokyny pre údržbu tovaru budú priložené v originálnom balení tovaru a doručené najneskôr spolu s tovarom. Pokyny pre údržbu tovaru sú uvedené aj na Eshope GC v časti „Ošetrovanie“.

3.6. Kupujúci bude informovaný priebežne o stave jeho objednávky emailom, ktorý zadal pri registrácii.

Článok IV. – Potvrdenie objednávky objednávateľom a uzatváranie kúpnych zmlúv

4.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o. dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka objednávateľa podľa článku 3. VOP a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti GOLF CENTRUM, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom zaslania potvrdenia objednávky, resp. potvrdenia o expedícii tovaru zo strany spoločnosti GOLF CENTRUM formou e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v elektronickej objednávke.

4.2. Návrhom na uzavretie zmluvy (objednávkou) je elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 1.4.. VOP adresovaná spoločnosti GOLF CENTRUM. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.golfcentrum.sk a jeho odoslaním cez Eshop GC. Následne objednávateľ obdrží na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári potvrdenie obdržania objednávky cez Eshop GC, ktoré nie je ešte záväzné a neznamená prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.3. Objednávka obsahuje tiež:
a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami,
b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c. udelenie súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti GOLF CENTRUM,
d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

4.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
a. odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany GOLF CENTRUM,
b. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu,

4.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti GOLF CENTRUM spísané vo forme e-mailovej správy adresované objednávateľovi, v ktorom spoločnosť GOLF CENTRUM potvrdzuje formou potvrdenia prijatej objednávky resp. potvrdenia o expedícii, že návrh objednávateľa na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti GOLF CENTRUM nemajú za následok prijatie návrhu. Potvrdenie objednávky resp. potvrdenie o expedícii tovaru obsahuje:
a) identifikáciu dodávateľa,
b) identifikáciu spotrebiteľa,
c) jedinečné identifikačné číslo objednávky a zásielky,
d) názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,
e) spôsob dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral,
f) cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu) a ďalších účtovaných poplatkov,
g) celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí,
h) informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave alebo k odoslaniu.

4.6. Objednávateľ nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť GOLF CENTRUM je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky bez uvedenia dôvodu /nečinnosťou, t.j. ak nereaguje na objednávku do 7 dní odo dňa jej doručenia.

4.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok GOLF CENTRUM dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

4.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a spoločnosti GOLF CENTRUM. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť GOLF CENTRUM povinná prijať.

4.9. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne emailom na adrese eshop@golfcentrum.sk v prípade, ak kúpna cena tovaru ešte nebola uhradená.

4.10. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne emailom na adrese eshop@golfcentrum.sk aj keď už bola kupujúcim kúpna cena tovaru uhradená, avšak ešte pred obdržaním potvrdenia o expedícii tovaru, prípadne dodaním tovaru prepravnou spoločnosťou. V takomto prípade má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s prepravou, manipuláciou a vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej spoločnosti.

4.11. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 

Článok V. – Kúpna cena a Platobné podmienky

5.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v ponuke tovaru na Eshop-e GC, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktorá je zasielaná objednávateľovi elektronicky. Kúpna cena vždy zahŕňa aj DPH a je uvedená v mene Euro.

5.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu GOLF CENTRUM do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované osobitne podľa jeho výberu spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

5.3. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti GOLF CENTRUM, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorými je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
a. platba platobnou kartou pred dodaním tovaru na účet spoločnosti GOLF CENTRUM
b. platba prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, ePlatby VÚB, alebo inou aktuálne dostupnou formou internetbankingu) na účet spoločnosti GOLF CENTRUM
c. dobierka - platba v hotovosti kuriérovi („na dobierku“) pri prevzatí tovaru
d. Platba prevodom pred dodaním tovaru na účet spoločnosti GOLF CENTRUM
e. Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere

5.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti GOLF CENTRUM.
 

Článok VI. – Preprava a dodanie tovaru

6.1. Tovar ponúkaný cez Eshop GC je aktuálne skladom. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje po zaslaní potvrdenia objednávky dodať ho najneskôr do 15 pracovných dní.

6.2. Objednaný tovar je doručovaný štandardnou kuriérskou spoločnosťou.

6.3. Miestom dodanie je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť GOLF CENTRUM ju ako miesto dodania potvrdila.

6.4. Prepravná spoločnosť, uvedená v bode 6.2. tohto článku, deklaruje dodanie tovaru kupujúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru od predávajúceho (expedícia tovaru spoločnosťou GOLF CENTRUM), ak boli údaje pre doručenie tovaru zadané kupujúcim kompletné a správne. V prípade, že kupujúci neuvedie kompletnú adresu alebo telefonický kontakt, prepravná spoločnosť negarantuje doručenie zásielky (resp. vykonanie prvého pokusu o doručenie) nasledujúci pracovný deň. Prepravná spoločnosť si vyhradzuje právo uskutočniť pokus o doručenie zásielky adresovanej fyzickej osobe až po telefonickom kontakte s príjemcom.

6.5. V cene poštovného sú zahrnuté maximálne tri pokusy o doručenie. Ak prepravná spoločnosť nedokáže doručiť zásielku ani na tretí pokus z dôvodov na strane kupujúceho, zásielka bude vrátená predávajúcemu a predávajúcemu tak vzniká nárok na náhradu nákladov, spojených s vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej spoločnosti. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

6.6. Záväzok spoločnosti GOLF CENTRUM dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru objednávateľovi alebo oprávnenej osobe podľa bodu 1.2. VOP v mieste dodania. Objednávateľ alebo oprávnená osoba spolu s tovarom prevezme aj účtovný doklad, ak sa zmluvné strany písomne vopred nedohodnú inak. Účtovný doklad prevzatý objednávateľom alebo oprávnenou osobou môže slúžiť zároveň ako záručný list. Dodanie a prevzatie tovaru je objednávateľ (alebo oprávnená osoba) povinný písomne potvrdiť dopravcovi na príslušnom doklade.

6.7. Záväzok spoločnosti GOLF CENTRUM dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť GOLF CENTRUM bola pripravená odovzdať tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti objednávateľovi alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie tovaru a objednávateľ alebo oprávnená osoba si tovar neprevzali z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti GOLF CENTRUM.

6.8. V prípade, ak si objednávateľ alebo oprávnená osoba tovar neprevezme a následne tovar bude vrátený spoločnosti GOLF CENTRUM, je spoločnosť GOLF CENTRUM oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 

Článok VII. – Zodpovednosť za vady

7.1. Spoločnosť GOLF CENTRUM zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.

7.2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho tak, že reklamovaný tovar zašle na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady, ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý. Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka
Ak je reklamovaný tovar posielaný poštou, resp. iným prepravcom, do balíka je Kupujúci povinný vložiť kópiu daňového dokladu o kúpe reklamovaného tovaru prípadne záručný list (najmä u obuvi), kópiu dokladu o doručení od prepravnej služby a kompletne vyplnený „Reklamačný formulár“, ktorý je prístupný na Eshope GC v časti „Reklamácie tovaru“. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na reklamáciu, nepreberie.

7.3. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť týchto VOP.

7.4. GOLF CENTRUM nezodpovedá za nemožnosť realizácie dodania tovaru spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v elektronickom objednávkovom formulári.
 

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Eshop-u GC aj bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti GOLF CENTRUM. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Spotrebiteľ je povinný adresovať odstúpenie od zmluvy písomne prostredníctvom formuláru "Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy", ktorý je dostupný na www.golfcentrum.sk v časti „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, emailom na adresu eshop@golfcentrum.sk alebo poštou na určenú adresu:
GOLF CENTRUM, s.r.o.
Eshop GOLF CENTRUM
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka


8.2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak spotrebiteľ takto odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť tovar na vlastné náklady na určenú adresu uvedenú v bode 8.1. tohto článku najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, v originálnom balení, s pôvodnými visačkami, nepoužívaný, bez zápachu a vcelku. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim, resp. spotrebiteľom na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na vrátenie, nepreberie.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar, pokiaľ bol zaslaný kupujúcim v súlade s podmienkami podľa bodu 8.2. tohto článku a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu za vrátený tovar do 14 dní od prevzatia tovaru a to na číslo účtu, ktorý kupujúci uviedol vo formulári určenom na vrátenie tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa sa nedotýka nároku spoločnosti GOLF CENTRUM na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale, ani nároku na náhradu nákladov GOLF CENTRUM vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru objednávateľovi.

8.5. Nároky voči objednávateľovi je spoločnosť GOLF CENTRUM oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených objednávateľom a vrátiť mu peňažnú čiastku zníženú o sumu zodpovedajúcu jej finančným nárokom voči objednávateľovi.

8.6. Spoločnosť GOLF CENTRUM je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
b. ak objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti GOLF CENTRUM,
c. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti GOLF CENTRUM, ktoré možno od nej rozumne požadovať, nie je spoločnosť GOLF CENTRUM schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach GOLF CENTRUM inak ho zaobstarať,
d. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť GOLF CENTRUM tovar nakupuje.

8.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v objednávke a spoločnosti GOLF CENTRUM uvedenú v potvrdení prijatia objednávky.
 

Článok IX. - Ochrana osobných údajov kupujúceho

9.1. Predávajúci oznamuje, že za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Podrobnosti sú uverejnené v dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v časti „Zásady ochrany osobných údajov“.
 

Článok X. – Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.5.2019.
10.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke www.golfcentrum.sk.
10.3. V prípade prevodu práv a povinnosti spoločnosti GOLF CENTRUM vyplývajúcich z internetového obchodu Eshop GC na inú osobu (fyzickú a/alebo právnickú), prechádzajú všetky práva a povinnosti spoločnosti GOLF CENTRUM na nadobúdateľa vrátane povinností vyplývajúcich z prípadných vád tovaru a taktiež povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov objednávateľov a oprávnených osôb.
10.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky a expedície objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2000 Z.z., pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
10.6. Akékoľvek práva a nároky plynúce z kúpnych zmúv uzatvorených prostredníctvom eshopu www.golfcentrum.sk je možné uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči zákazníkom môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešnia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na golfcentrum@golfcentrum.sk.

GOLF CENTRUM, s.r.o

Ochrana osobných údajov
Golfový simulátor
Servis a fitting palíc
CZ Eshop
EN Eshop