Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Prihlásiť sa

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti GOLF CENTRUM s.r.o.

V súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.OBSAH
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
2. Aké osobné údaje spracúvame?
3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
4. Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov
5. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
7. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
9. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?
10. Zásady používania súborov cookies
11. Kde nás môžete kontaktovať?


1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: GOLF CENTRUM, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 167013/B
Sídlo: Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
DIČ: 2021792641
IČ DPH: SK2021792641
Zast.: Ing. Ľubica Holčíková, konateľ


2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
2.1 Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
2.2 Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.
2.3 Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účel zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania

Návštevník našej webovej stránky

meno, e-mailová adresa

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie)

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

Návštevník našej webovej stránky

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa

odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom

Dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

Zákazník e-shopu

meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Predaj tovaru mimo e-shopu

meno, detail objednávky

účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu

Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Zákazník kamennej predajne

vizuálne identifikačné údaje vo forme kamerového záznamu

ochrana majetku našej spoločnosti pomocou kamerového systému

oprávnený záujem chrániť náš majetok

Člen vernostného pragramu kamenných predajní

meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok

Registrácia a evidencia členov vernostného programu, poskytovanie ponúk na mieru, registrácia do súťaží aďalšie výhody súvisiace s vernostným programom. Viac na http://www.golfcentrum.sk/sk/vernostny-program

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

Účastník zákazníckej súťaže

meno, adresa, mail, telefónne číslo

Evidencia účastníkov súťaže, kontaktovanie výhercu aodovzdanie výhry

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných

Účastník súťaže na Facebooku, Instagrame

meno, telefónne číslo, adresu a fotografiu

Realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku, Instagramu

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami anami (súhlas so spracovaním osobných údaje ste udelili spoločnosti Facebook/Instagram, pričom táto spoločnosť spracúva osobné údaje vsúlade sjej politikou https://www.facebook.com/policy.php)

Obchodný partner/ Dodávateľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Kontaktná osoba Obchodného partnera/Dodávateľa

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie

kontaktovanie Obchodného partnera/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie

výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami


3.1 Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.
3.2 Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

4. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
4.1 Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

5. AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
5.1 V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

6. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
6.1 Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.
Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?
7.1 Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením kontaktného formulára alebo zaslaním emailu na adresu golfcentrum@golfcentrum.sk.
7.2 Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
8.1 K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

9. AKÉ SÚ HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV?
9.1 Európsky rámec:
9.1.1 Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
9.1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
9.2 Národná legislatíva:
9.2.1 Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.3 Profilovanie a prenos údajov mimo EU:
9.3.1 Používame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

10. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
10.1 Naše webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.
10.2 Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača.
10.3 Výkonné súbory cookies
10.3.1 Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

 1.  
 1. __utma
 1. Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy (Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)
 1. __utmb

 

 1. Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí
 1. __utmc
 1. Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo
 1. __utmz

 

 1. Sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link)

 

10.3.10 Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Heureka, Google AdWords a Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
10.4 Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?
10.4.1 Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.
10.4.2 Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede. Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.
10.4.3 Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

11. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára alebo na tejto e-mailovej adrese: golfcentrum@golfcentrum.sk . Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

 

 

Zmena nastavenia vašich cookie preferencií. 

Kontakty
Doprava a platba
Vrátenie tovaru
Poradňa
Vernostný systém
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti GOLF CENTRUM s.r.o.

V súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.OBSAH
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
2. Aké osobné údaje spracúvame?
3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
4. Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov
5. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
7. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
9. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?
10. Zásady používania súborov cookies
11. Kde nás môžete kontaktovať?


1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: GOLF CENTRUM, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 167013/B
Sídlo: Pajštúnska1, 851 02 Bratislava
IČO: 36258873
DIČ: 2021792641
IČ DPH: SK2021792641
Zast.: Ing. Ľubica Holčíková, konateľ


2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
2.1 Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
2.2 Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti GOLF CENTRUM, s.r.o. navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.
2.3 Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účel zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania

Návštevník našej webovej stránky

meno, e-mailová adresa

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie)

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

Návštevník našej webovej stránky

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa

odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom

Dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

Zákazník e-shopu

meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Predaj tovaru mimo e-shopu

meno, detail objednávky

účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu

Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Zákazník kamennej predajne

vizuálne identifikačné údaje vo forme kamerového záznamu

ochrana majetku našej spoločnosti pomocou kamerového systému

oprávnený záujem chrániť náš majetok

Člen vernostného pragramu kamenných predajní

meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok

Registrácia a evidencia členov vernostného programu, poskytovanie ponúk na mieru, registrácia do súťaží aďalšie výhody súvisiace s vernostným programom. Viac na http://www.golfcentrum.sk/sk/vernostny-program

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

Účastník zákazníckej súťaže

meno, adresa, mail, telefónne číslo

Evidencia účastníkov súťaže, kontaktovanie výhercu aodovzdanie výhry

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných

Účastník súťaže na Facebooku, Instagrame

meno, telefónne číslo, adresu a fotografiu

Realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku, Instagramu

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami anami (súhlas so spracovaním osobných údaje ste udelili spoločnosti Facebook/Instagram, pričom táto spoločnosť spracúva osobné údaje vsúlade sjej politikou https://www.facebook.com/policy.php)

Obchodný partner/ Dodávateľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Kontaktná osoba Obchodného partnera/Dodávateľa

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie

kontaktovanie Obchodného partnera/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie

výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami


3.1 Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.
3.2 Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

4. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
4.1 Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

5. AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
5.1 V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

6. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
6.1 Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.
Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?
7.1 Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením kontaktného formulára alebo zaslaním emailu na adresu golfcentrum@golfcentrum.sk.
7.2 Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
8.1 K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

9. AKÉ SÚ HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV?
9.1 Európsky rámec:
9.1.1 Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
9.1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
9.2 Národná legislatíva:
9.2.1 Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.3 Profilovanie a prenos údajov mimo EU:
9.3.1 Používame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

10. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
10.1 Naše webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.
10.2 Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača.
10.3 Výkonné súbory cookies
10.3.1 Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

 1.  
 1. __utma
 1. Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy (Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)
 1. __utmb

 

 1. Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí
 1. __utmc
 1. Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo
 1. __utmz

 

 1. Sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link)

 

10.3.10 Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Heureka, Google AdWords a Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
10.4 Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?
10.4.1 Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.
10.4.2 Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede. Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.
10.4.3 Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

11. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára alebo na tejto e-mailovej adrese: golfcentrum@golfcentrum.sk . Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

 

 

Zmena nastavenia vašich cookie preferencií. 

Golfový simulátor
Servis a fitting palíc
CZ Eshop
EN Eshop