Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Prihlásiť sa

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Golf Centrum predajňa je tu pre vás už 20rokov. Oslavujeme odmeňovaním našich zákazníkov.

18.03.2024

Akcie

Navštívte našu kamennú predajňu pre široký výber golfového sortimentu.

•    najväčšia profesionálna golfová predajňa s najdlhším pôsobením na trhu v SR - oslavujeme už 20rokov!
•    komplexná ponuka golfového sortimentu (golfová výbava, oblečenie, obutie a doplnky)
•    odborné poradenstvo pri výbere tovaru
•    meranie a prispôsobovanie golfových palíc na mieru Custom fitting
•    profesionálny servis golfového výstroja 
•    demo palice k dispozícii na vyskúšanie na skúšobnom odpalisku priamo v predajni alebo na zapožičanie
•    indoor putting green s dvomi jamkami
•    golfový simulátor na indoor golfovú hru
•    najnovšie modely špičkových svetových značiek, aktuálne módne trendy oblečenia a obuvi 

Už 20rokov sme tu pre vás!
Špecializovaná golfová predajňa GOLF CENTRUM - oslavujte s nami!

NAKÚPTE v kamennej predajni Golf Centrum za viac ako 200Eur a ste v mesačnom žrebovaní o jednu z 11 CIEN. Žrebujeme 11 výhercov KAŽDÝ MESIAC do konca roka 2024 o ceny v celkovej hodnote viac ako  10.000Eur!

 


Štatút spotrebiteľskej súťaže GOLF CENTRUM 20rokov

Čl. I. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO: 36258873, so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 167013/B, emailový kontakt: golfcentrum@golfcentrum.sk (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „Štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže GOLF CENTRUM 20rokov, ktorej bližší popis je uvedený v čl. II. (ďalej len „Súťaž“).
Zapojením sa do Súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami Súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

 

Čl. II. Bližšie informácie o hlavných podmienkach Súťaže
Vyhlasovateľ týmto informuje o hlavných podmienkach Súťaže:

1. Súťaž bude prebiehať od 18.3.2024 do 23.12.2024.

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v kamennej predajni GOLF CENTRUM nakúpi v minimálnej hodnote účtu 200Eur s DPH a je registrovaným zákazníkom vo Vernostnom systéme predajne GOLF CENTRUM. Zákazník musí overiť a aktualizovať svoju emailovú adresu vo Vernostnom systéme GC a odsúhlasiť svoju účasť v súťaži, čo potvrdí uvedením svojho mena a telefónneho čísla na zadnú stranu kópie účtenky a svojim podpisom. Takto potvrdenú účtenka sa vhodí do uzatvorenej zlosovacej nádoby v predajni GOLF CENTRUM.

3. Výhercovia Súťaže budú losovaní mesačne vždy v 19.deň príslušného mesiaca (prvýkrát 19.4.2024, poslednýkrát 23.12.2024), pričom výber každého výhercu bude náhodný. Každý mesiac sa bude losovať 11 výhercov 11 cien postupne od poslednej po prvú cenu. 

4. Výsledky Súťaže budú výhercovi oznámené telefonicky alebo SMS správou. Pokiaľ ostatní účastníci vo vyššie uvedenom termíne nebudú upovedomení o výhre v Súťaži, znamená to, že neboli vylosovaní.

5. Výhercom Súťaže budú odovzdané nasledovné výhry (zoznam aktualizujeme každý mesiac):
1. Nepremokavý bag Callaway Chev 14 Dry v hodnote 299Eur
2. Wedge Cleveland Zipcore v hodnote 179Eur
3. Trénovacia pomôcka P2I Putting Mat Large 65x500cm v hodnote 139Eur
4. Loptičky Callaway Supersoft + šiltovka Callaway v hodnote 65Eur
5. Loptičky Volvik Vimat + šiltovka Ping v hodnote 65Eur
6. Dáždnik Ping v hodnote 59Eur
7. Limitovaná edícia - headcover na driver Mr Ping Blossom v hodnote 50Eur
8. Pure golf shag bag v hodnote 45Eur
9. Uterák Callaway + svietiace loptičky v hodnote 39Eur
10. Šiltovka Taylor Made RAW v hodnote 35Eur
11. Loptičky Srixon AD333 v hodnote 30Eur

6. Výhry budú výhercom odovzdané najneskôr do 14 dní od vyhlásenia výhercu súťaže.

7. Pokiaľ výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní, stráca nárok na výhru.

 

Čl. III. Doplňujúce podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „účastník Súťaže“).
Súťažiacim sa môže stať len taká osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi či k Partnerovi Súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.
Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť viackrát, pokiaľ splní podmienky ďalšieho nákupu podľa čl. II..
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušia podmienky Súťaže.

 

Čl. IV. Priebeh Súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne uvedenom v čl. II., a to v čase od 09:00:00 hod. prvého dňa Súťaže do 19:59:59 hod. posledného dňa Súťaže.
Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky účasti v Súťaži, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhry, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. II. 
Výhry budú Súťažiacim odovzdané Vyhlasovateľom a to v termínoch stanovených týmto Štatútom. 
V prípade, že si výherca výhru neprevezme do 14 dní od oznámenia výhry na adrese predajne GOLF CENTRUM, prípadne inak dohodnutým spôsobom odovzdania, stráca na ňu nárok a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa a/alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa. 
Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadné vady výhier, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Vyhlasovateľ neposkytuje záruku na výhry, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhry alebo ich časti, ani ich hodnotu neprepláca v peniazoch.

 

Čl. V. Ochrana osobných údajov
Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania Výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník Súťaže vždy informovaný.
Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov Súťaže nebolo možné.
Ak účastník Súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom.
Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
a) Pre účasť a vyhodnotenie Súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
b) Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ, pričom spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
c) Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ, pričom spracúva nasledovné údaje: emailová adresa a telefónne číslo účastníka Súťaže.
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.
Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIN nie sú do Súťaže nijak zapojení a voči Súťažiacim nemajú žiadne záväzky.
Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od Súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok Súťaže akceptuje.
Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.
Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 18.3.2024.
 

GOLF CENTRUM, s.r.o.


Galéria

Golf Centrum predajňa je tu pre vás už 20rokov. Oslavujeme odmeňovaním našich zákazníkov.

18.03.2024

Akcie

Navštívte našu kamennú predajňu pre široký výber golfového sortimentu.

•    najväčšia profesionálna golfová predajňa s najdlhším pôsobením na trhu v SR - oslavujeme už 20rokov!
•    komplexná ponuka golfového sortimentu (golfová výbava, oblečenie, obutie a doplnky)
•    odborné poradenstvo pri výbere tovaru
•    meranie a prispôsobovanie golfových palíc na mieru Custom fitting
•    profesionálny servis golfového výstroja 
•    demo palice k dispozícii na vyskúšanie na skúšobnom odpalisku priamo v predajni alebo na zapožičanie
•    indoor putting green s dvomi jamkami
•    golfový simulátor na indoor golfovú hru
•    najnovšie modely špičkových svetových značiek, aktuálne módne trendy oblečenia a obuvi 

Už 20rokov sme tu pre vás!
Špecializovaná golfová predajňa GOLF CENTRUM - oslavujte s nami!

NAKÚPTE v kamennej predajni Golf Centrum za viac ako 200Eur a ste v mesačnom žrebovaní o jednu z 11 CIEN. Žrebujeme 11 výhercov KAŽDÝ MESIAC do konca roka 2024 o ceny v celkovej hodnote viac ako  10.000Eur!

 


Štatút spotrebiteľskej súťaže GOLF CENTRUM 20rokov

Čl. I. Úvodné ustanovenia
Spoločnosť GOLF CENTRUM, s.r.o., IČO: 36258873, so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 167013/B, emailový kontakt: golfcentrum@golfcentrum.sk (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „Štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže GOLF CENTRUM 20rokov, ktorej bližší popis je uvedený v čl. II. (ďalej len „Súťaž“).
Zapojením sa do Súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami Súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

 

Čl. II. Bližšie informácie o hlavných podmienkach Súťaže
Vyhlasovateľ týmto informuje o hlavných podmienkach Súťaže:

1. Súťaž bude prebiehať od 18.3.2024 do 23.12.2024.

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v kamennej predajni GOLF CENTRUM nakúpi v minimálnej hodnote účtu 200Eur s DPH a je registrovaným zákazníkom vo Vernostnom systéme predajne GOLF CENTRUM. Zákazník musí overiť a aktualizovať svoju emailovú adresu vo Vernostnom systéme GC a odsúhlasiť svoju účasť v súťaži, čo potvrdí uvedením svojho mena a telefónneho čísla na zadnú stranu kópie účtenky a svojim podpisom. Takto potvrdenú účtenka sa vhodí do uzatvorenej zlosovacej nádoby v predajni GOLF CENTRUM.

3. Výhercovia Súťaže budú losovaní mesačne vždy v 19.deň príslušného mesiaca (prvýkrát 19.4.2024, poslednýkrát 23.12.2024), pričom výber každého výhercu bude náhodný. Každý mesiac sa bude losovať 11 výhercov 11 cien postupne od poslednej po prvú cenu. 

4. Výsledky Súťaže budú výhercovi oznámené telefonicky alebo SMS správou. Pokiaľ ostatní účastníci vo vyššie uvedenom termíne nebudú upovedomení o výhre v Súťaži, znamená to, že neboli vylosovaní.

5. Výhercom Súťaže budú odovzdané nasledovné výhry (zoznam aktualizujeme každý mesiac):
1. Nepremokavý bag Callaway Chev 14 Dry v hodnote 299Eur
2. Wedge Cleveland Zipcore v hodnote 179Eur
3. Trénovacia pomôcka P2I Putting Mat Large 65x500cm v hodnote 139Eur
4. Loptičky Callaway Supersoft + šiltovka Callaway v hodnote 65Eur
5. Loptičky Volvik Vimat + šiltovka Ping v hodnote 65Eur
6. Dáždnik Ping v hodnote 59Eur
7. Limitovaná edícia - headcover na driver Mr Ping Blossom v hodnote 50Eur
8. Pure golf shag bag v hodnote 45Eur
9. Uterák Callaway + svietiace loptičky v hodnote 39Eur
10. Šiltovka Taylor Made RAW v hodnote 35Eur
11. Loptičky Srixon AD333 v hodnote 30Eur

6. Výhry budú výhercom odovzdané najneskôr do 14 dní od vyhlásenia výhercu súťaže.

7. Pokiaľ výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní, stráca nárok na výhru.

 

Čl. III. Doplňujúce podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „účastník Súťaže“).
Súťažiacim sa môže stať len taká osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi či k Partnerovi Súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.
Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť viackrát, pokiaľ splní podmienky ďalšieho nákupu podľa čl. II..
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušia podmienky Súťaže.

 

Čl. IV. Priebeh Súťaže
Súťaž bude prebiehať v termíne uvedenom v čl. II., a to v čase od 09:00:00 hod. prvého dňa Súťaže do 19:59:59 hod. posledného dňa Súťaže.
Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky účasti v Súťaži, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhry, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. II. 
Výhry budú Súťažiacim odovzdané Vyhlasovateľom a to v termínoch stanovených týmto Štatútom. 
V prípade, že si výherca výhru neprevezme do 14 dní od oznámenia výhry na adrese predajne GOLF CENTRUM, prípadne inak dohodnutým spôsobom odovzdania, stráca na ňu nárok a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa a/alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa. 
Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadné vady výhier, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Vyhlasovateľ neposkytuje záruku na výhry, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhry alebo ich časti, ani ich hodnotu neprepláca v peniazoch.

 

Čl. V. Ochrana osobných údajov
Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania Výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník Súťaže vždy informovaný.
Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov Súťaže nebolo možné.
Ak účastník Súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom.
Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
a) Pre účasť a vyhodnotenie Súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
b) Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ, pričom spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
c) Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ, pričom spracúva nasledovné údaje: emailová adresa a telefónne číslo účastníka Súťaže.
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.
Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIN nie sú do Súťaže nijak zapojení a voči Súťažiacim nemajú žiadne záväzky.
Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od Súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok Súťaže akceptuje.
Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.
Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 18.3.2024.
 

GOLF CENTRUM, s.r.o.


Galéria